Oldal kiválasztása

Adatvédelmi tájékoztató

Az Agrisol Beruházás és Pályázat Menedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: Budapest, Balatoni út 2/A, 1112, cégjegyzékszám: 01 09 278998, adószám: 25505698-2-43)(Szolgáltató), mint adatkezelő szolgáltatásai nyújtása kapcsán a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan Ügyfelei részére az alábbi adatkezelési tájékoztatást nyújtja.

 1. Az adatkezelő
Név Agrisol Beruházás és Pályázat Menedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság
Telefon +36 1 621 0012
Weboldal www.agrisol.hu
Email info@agrisol.hu
Székhely 1112 Budapest, Balatoni út 2/A B. ép. 1. emelet 130.
Adószám 25505698243
Cégjegyzékszám 01 09 278998
Nyilvántartó Cégbíróság Fővárosi Törvényszék
  1. Az adatfeldolgozó
   • Társaságunk szolgáltatásainak teljesítése kapcsán az alábbi tevékenységeket érintően a következő adatfeldolgozókat alkalmazza:
   1. Szerver szolgáltatás és weboldal üzemeltetés
   Név Tárhelypark Kft.
   Cím 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 14. 2.em.
   Telefon +36 1 700 4140
   Weboldal https://tarhelypark.hu/
   Email info@tarhelypark.hu
   Tárolt adatok

   rendszer naplók, CRM rendszerben tárolt adatok

   technikailag szükséges cookie

   teljesítményt fokozó cookie

   Műveletek

   tárhely szolgáltatás nyújtása

   weboldal böngészés

   1. Webanalitika, email és dokumentum kezelés, naptár, telefon kontaktok, táblázat szinkronizáció, célzott reklám megjelenítés
   Név Google LLC
   Cím 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025
   Weboldal https://www.google.com/
   Tárolt adatok

   weboldal látogatás adatok, levelezés, egyedi szerződések és ajánlatok, naptárbejegyzések, telefon kontaktok, szűrők alapján táblázatokba megosztott adatok, egyedi felhasználó azonosítók, látogató azonosító süti (cookie)

    

   Műveletek weboldal látogatási adatok elemzése, A/B teszt futtatás, email szolgáltatás, naptár szolgáltatás, telefon kontaktok szinkronizálása eszközök között, online táblázat kezelő, célzott reklámok megjelenítése (retargeting)
   1. Reklámtevékenység
   Név Facebook Inc.
   Cím 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
   Weboldal https://www.facebook.com/
   Tárolt adatok weboldal látogatás adatok, egyedi felhasználó azonosítók, látogató azonosító süti (cookie)
   Műveletek Retargeting
   1. Operatív működés
   Név MiniCRM Zrt.
   Cím 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.

   Telefon

   Weboldal

   +36 (1) 999 – 0402

   https://www.minicrm.hu/

   Tárolt adatok szerződéskötéshez szükséges adatok
   Műveletek adattárolás, adatelérés biztosítása
  2. A kezelt adatok köre általában

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Személyes adat ugyanakkor bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

A Szolgáltató tevékenysége kapcsán a Mellékletben meghatározott adatokat kezeli.

 1. Az adatkezelés jogalapja általában

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

 
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 

Az egyes adatkezelések jogalapja a Mellékletben kerül meghatározásra.

 1. Az időtartam általában

A Szolgáltató a személyes adatokat a jogszabályban meghatározott ideig, a szerződés hatálya alatt, illetve addig őrzi, amíg a jogviszonnyal kapcsolatosan igény érvényesíthető.

Az egyes adatkezelések ideje a Mellékletben kerül meghatározásra.

 1. Az érintettek jogai

6.1. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. és 2. pontokban megadott elérhetőségek bármelyikén írásban tájékoztatást kérjen az adatkezelés bármely körülménye kapcsán így,

 1. az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e,
 2. mely személyes adat, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél okán, mennyi ideig kerül kezelésre
 3. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adathoz került hozzáférés biztosításra vagy kinek került továbbításra a személyes adat,
 4. milyen forrásból származik a személyes adat (amennyiben az nem rendelkezésre bocsátás alapján került birtokba)
 5. van-e automatizált döntéshozatal (profilalkotás)(annak logikájával)

A Szolgáltató a személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérése alapján díjmentesen bocsátja a rendelkezésére.

6.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. és 2. pontokban megadott elérhetőségek bármelyikén írásban kérje valamely személyes adatának módosítását. A módosításról a Szolgáltató – amennyiben a módosítás a Szolgáltató által kezelt valamely adatot érinti – az érintettet emailben 30 napon belül értesíti.  

6.3. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. és 2. pontokban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérje a hozzájárulása alapján kezelt személyes adatainak a törlését. A törlési kérelem kizárólag akkor utasítható el, ha a személyes adatok kezelésére az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is áll fenn jogalap. A törlésről (annak hiányáról) a Szolgáltató – amennyiben a törlés a Szolgáltató által kezelt valamely adatot érinti – az érintettet emailben 30 napon belül értesíti.  

6.4. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. és 2. pontokban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérje a személyes adatainak zárolását (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását.

6.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. és 2. pontokban megadott elérhetőségeken keresztül írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a személyes adata a jelen szabályzatban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően került kezelésre

6.6. A jogérvényesítés

Amennyiben az érintett a személyes adatok kezelése kapcsán esetleges jogsértést tapasztal, úgy
a) panaszt nyújthat be a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: naih.hu),
b) bírósághoz fordulhat, a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Hatóság székhelye szerint illetékes törvényszéknél.[1]

 1. Az adatbiztonsági intézkedések

7.1. Az érintett személyes adataihoz a Szolgáltató illetékes munkavállalói munkaköri feladataik ellátása kapcsán férhetnek hozzá.

7.2. A Szolgáltató személyes adatot kizárólag jogszabályban meghatározott módon és célból ad át más címzettek részére.

7.3. A Szolgáltató a személyes adatokat a székhelyén található szervereken, illetve a 2. pontban megjelölt adatfeldolgozók szerverén tárolja.

7.4. A Szolgáltató megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy az adatok jogosulatlan megváltoztatása ellen (naplózás, tűzfal, vírusvédelem, belépési kód).

 

Az Agrisol Kft.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOTATÓJÁNAK

MELLÉKLETE

Az adatkezelő adatkezelései:

Adatkezelés célja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

Adatok sorsa

Felek közötti szerződések teljesítése.

Név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve, bankszámla szám, email cím, telefonszám.

 

A szerződésben meghatározott időtartam, illetve a szerződésben megállapított jogokra/kötelezettségekre irányadó elévülési idő.  

Szerződés.

Az adatkezelés időtartamának lejártát követően megsemmisítésre kerül a papír alapú dokumentum és törlésre kerülnek a felek elektronikus üzenetei.

Kapcsolatfelvétel az ügyfél részéről telefonon vagy elektronikus felület útján.

Név, email cím, telefonszám.

 

3 hónap

Hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartamának lejártát követően megsemmisítésre kerül a papír alapú dokumentum és törlésre kerülnek a felek elektronikus üzenetei.

 

[1] http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso

Lépjen velünk kapcsolatba!

Agrisol Beruházás és Pályázat Menedzsment Kft

© 2020 Agrisol. Minden jog fenntartva.